MASOVERIA
URBANA

LES AVANTATGES DEL MODEL

La Masoveria Urbana és adequada per a qualsevol immoble que mostri un estat deteriorat, tant si es troba buit o està ocupat per un llogater. Qualsevol persona que viu de lloguer i que requereix d’adaptar l’immoble on viu per motius de discapacitat o mobilitat reduïda o per millorar les prestacions energètiques de l’habitatge, o senzillament, desitja millorar la qualitat estètica de l’immoble; la Masoveria Urbana li permet renegociar el seu actual contracte per tal de realitzar les obres de reforma.

Per últim, també ofereix una solució per evitar lloguers il·legals d’immobles en mal estat i que no disposen de Cèdula d’Habitabilitat (CH), o evitar l’ocupació il·legal d’immobles, o el seu deteriorament.

Finalment, la Masoveria Urbana es un model de tinença que es pot combinar amb la Compra Temporal o la Compra Compartida, en cas de que la propietat vulgui despendre's de l'immoble, o de la Compra de Deute, en cas que l'immoble es tingui càrregues bancàries.

En el primer cas, la Compra Temporal permetria l'adquisició per un temps pactat de l'immoble, temps que s'afegiria al temps de masoveria urbana, sumant així un període més llarg, i permetent a la propietat rebre una compensació econòmica en el moment de la firma.

En el segon cas, la Compra Compartida permet l'adquisició d'un immoble o part d'un immoble per percentatges pactats per contracte, facilitant així una compra gradual que permetria no requerir d'endeutament bancàri.

Per últim, la Compra de Deute seria la liquidació per part del comprador dels deutes sobre l'immoble, la compensació per la qual podria ser l'adquisició absoluta, la adquisició d'una part de l'immoble o la seva propietat temporal, tota opció, sempre, pactada per contracte.

1 / 2