MASOVERIA
URBANA

La Masoveria Urbana és el contracte en virtut del qual la persona propietària d’un habitatge, que no disposa de cèdula d’habitabilitat, en cedeix l’ús, total o parcial, a una altra durant un termini acordat, a canvi de que aquesta última s’ocupi de les despeses de rehabilitació o reforma.

Aquest tipus de contracte permet a la propietat, amb dificultats per fer front a les despeses de reforma d’un habitatge, poder mobilitzar el seu immoble sense perdre la propietat, i evitant que aquesta quedi desocupada. A més a més, durant la vigència del contracte, la propietat no haurà de fer front a cap despesa, doncs els impostos d’IBI, la comunitat i les taxes de brossa i clavegueram seran sempre assumits per l’inquilí o masover.

Per altra banda, si una persona inquilina es trobés amb la necessitat de realitzar reformes per adequar el seu habitatge, ja sigui per millorar les prestacions d'eficiència energètica o per millorar l'adaptabilitat de l'immoble per a persones amb mobilitat reduïda, un contracte de masoveria urbana li ho permetria fer.

El contracte de masoveria urbana identifica l’habitatge, o la part de l’immoble cedit, inclou una descripció de les obres previstes, el seu cost, i en determina el període, resultant de la divisió de valor de les obres entre una renta mensual assequible. Al llarg d'aquest període, la part propietària té el dret a fer un seguiment de les obres, i en cas d’incompliment, donar el contracte per extingit.

La part inquilina es farà càrrec de les despeses de rehabilitació o reforma que en cas d'haver de demanar un préstec, la part propietaria n'apareixerà com a avalador. D'aquesta forma, en cas d'impagament, la part propietària es faria càrrec de la liquidació i es donaria el contracte per extingit. No obstant per evitar aquest fet, defensem que la persona cessionària, és a dir, la que rep la cessió de l'immoble, sigui una Cooperativa d'Habitatge de Cessió d'Ús. Aquesta opció aporta molta més seguretat a la propietat i a l'inquilí, més capacitat de resiliència i garanteix a la part inquilina, o sòcia cooperativista, la flexibilitat de poder deixar l'habitatgge si ho desitja, sent novament ocupat per un altre persona sòcia, que el substituirà en els seus drets i deures sobre l'habitatge i sobre el préstec.

Per altra banda, pel fet de tractar-se d'un préstec personal, el valor de la rehabilitació o reforma dependrà directament de la capacitat d’endeutament de la part inquilina. Altre cop, si la persona cessionària és una cooperativa d'habitatge dispers de cessió d'ús el valor del préstec concedit per l'entitat bancària serà superior, i el risc notòriament inferior.


1 / 2

PREGUNTES  
freqüents

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Els immobles més adients per a ser mobilitzats a través de la Masoveria Urbana són aquells que es troben buits i requereixen d'obres de reforma. També ho són aquells habitatges de lloguer irregular per no disposar de Cèdula d'Habitabilitat. En aquests casos, l'inquilí pot exigir arribar a l'acord legal amb la propietat per fer-se càrrec de les reformes. En aquells habitatges que, malgrat estar llogats i disposar de Cèdula d'Habitabilitat, no estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda o tenen unes prestacions energètiques molt baixes, la part inquilina pot exigir també un canvi de contracte, quan l'actual finalitzi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.